साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१२१६. सरसफाई अभियान सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१८
 
१२१७. आ. व. ७५/७६ को स्वीकृत बजेट सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-५-१८
 
१२१८. साना विकास परियाेजना माग गर्ने तथा सिफारिश गर्ने प्रकृयाका सम्बन्ध - सबै महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-५-१८
 
१२१९. निजामती सेवा दिवस, २०७५ को नारा तय भएको सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-५-१७
 
१२२०. सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा ।(स्थानीयतहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-१७
 
१२२१. संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-५-१७
 
१२२२. निजामती सेवा दिवस - २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-५-१५
 
१२२३. सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै )। परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-५-१५
 
१२२४. विवरण उपलब्ध गराउने - (उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१५
 
१२२५. सहभागिता बारे - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-५-१५
 
१२२६. पेशकी विवरण सम्बन्धमा- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै। परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-५-१३
 
१२२७. कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१३
 
१२२८. कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१३
 
१२२९. कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (उल्लेखित कार्यालयहरु ) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१३
 
१२३०. अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स. सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिका सबै / जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-५-१३
 
Showing 1216 to 1230 of 1301 records