साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१२३१. अस्थायी तथा सेवा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स. सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिका सबै / जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-५-१३
 
१२३२. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्रका) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-१२
 
१२३३. कार्यक्रम सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै (तराई मधेसका २१ जिल्ला)/कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (तराई मधेसका २१ जिल्ला) । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-५-१२
 
१२३४. स्थानीय तहको न्यायिक समिति पदाधिकारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (महोत्तरी र सिन्धुली) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-१२
 
१२३५. उपस्थिति सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, कास्की, स्याङ्जा, तनहूँ र पर्वतका उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका। परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-५-१०
 
१२३६. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/समिति/प्रतिष्ठान/आयोग सबै/निजामती कितावखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-५-१०
 
१२३७. उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/नगरपालिकाहरु सबै (१८)/काभ्रे जिल्लाका नगरपालिकाहरु सबै (६) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-५-६
 
१२३८. विवरण उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धमा - महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका/गाँउपालिका सबै । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-५-४
 
१२३९. परिपत्र (उल्लेखित सबै )। परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-३
 
१२४०. आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै (७७)/स्थानीय तह सबै (७५३) । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-५-१
 
१२४१. राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस, २०७५ मनाउने बारे- स्थानीय तह (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-४-३१
 
१२४२. कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-४-३१
 
१२४३. राष्ट्रिय बालदिवस २०७५ मनाउने सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-४-३१
 
१२४४. जातीय सिफारिश र जातीय प्रमाणपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-४-३०
 
१२४५. एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-४-३०
 
Showing 1231 to 1245 of 1302 records