साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१२६१. स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम पठाईदिने बारे (श्री आयोजना / कार्यक्रम/ प्रतिष्ठान सबै ) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-२१
 
१२६२. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।( स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-४-२०
 
१२६३. तुइन विस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै। परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-१८
 
१२६४. सम्पति विवरण सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-४-१८
 
१२६५. स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ बमोजिम वडा समिति वा वडा अध्यक्षबाट हुने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको (श्री नागार्जुन नगरकार्य पालिका) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-४-१७
 
१२६६. फाजिल दरबन्दी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७५-४-१७
 
१२६७. पुनःताकेता - आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे (उल्लेखित निकायहरु) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-१५
 
१२६८. विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (नगर/गाउँपालिका सबै ) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-४-१५
 
१२६९. आ.व. २०७५/७६ का लागि युनिसेफ नेपालको सशर्त वजेट प्रस्ताव कार्यान्वयन बारे - स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-१३
 
१२७०. सोधभर्ना हिसाबको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । (DOLIDAR, DOCR, SNRTP, DRILIP, LGCDP, CIP) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-४-९
 
१२७१. प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।(स्थानीय तह सबै )। परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-४-९
 
१२७२. अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (जि.स.स. काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिंग, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-४-८
 
१२७३. आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-७
 
१२७४. संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-४-७
 
१२७५. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा- प्रदेश तहका निकायहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै | परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-४-३
 
Showing 1261 to 1275 of 1304 records