हाईलाईट:
/ कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको कार्य विवरण

कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

  • संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन, संशोधन र परामर्श सम्बन्धी कार्य,
  • संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्बन्धी नीति, कार्यान्वयन र समन्वय सम्बन्धी कार्य,  
  • संघीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तथा सेवा, समूह र उपसमूहको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,  
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्य,
  • कर्मचारी समायोजनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने कार्य,
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पदहरुको दरबन्दी सिर्जना सम्बन्धी नीति र मापदण्ड सम्बन्धी कार्य,  
  • संघमा रहने मन्त्रालय¸ विभाग र केन्द्रीय निकायहरु र ती मातहत रहने कार्यालयहरुको संगठन संरचना र दरवन्दी निर्धारण, स्वीकृति र परिमार्जन सम्बन्धी कार्य,
  • विशेष पद र विशेषज्ञ पद सिर्जना सम्बन्धी कार्य,
  • संघीय निजामती सेवा र अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र अन्तर प्रदेश कर्मचारी समन्वय एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,

मन्त्रालयका सुचनाहरु