हाईलाईट:
/ कर्मचारी समायोजन शाखा ख (राजपत्र अनंकित) को कार्य विवरण

कर्मचारी समायोजन शाखा ख (राजपत्र अनंकित) को कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

कर्मचारी समायोजन शाखा ख (रापत्र अनंकित) को कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • कर्मचारी समायोजन नियमावली सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • संघ र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयारी कार्यमा सहयोग गर्ने
 • स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा तयारी कार्यमा सहयोग गर्ने
 • राजपत्र अनंकित कर्मचारी समायोजनका आधार र मापदण्डलाई प्रचलित ऐन, कानून अनुसार तयारी गर्ने निजामती सेवाको स्वीकृत संगठन संरचना र दरवन्दी विवरण संकलन गर्ने, 
 • राजपत्र अनंकित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समायोजन ऐन नियमावली अनुसार राजपत्र अनंकित कर्मचारीसंग सम्बन्धित विवरण संकलन गर्ने निजामती सेवाको स्वीकृत संगठन संरचना र दरवन्दी विवरण संकलन गर्ने, 
 • राजपत्र अनंकित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समायोजन ऐन नियमावली अनुसार राजपत्र अनंकित कर्मचारीसंग सम्बन्धित विवरण संकलन गर्न, 
 • राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको विवरणलाई निजामती कितावखानाको अभिलेखमा दुरुस्त गर्न लगाई समायोजनका लागि सफ्टवेयर तयारी तथा विवरण प्रशोधन गर्ने गराउने,
 • राजपत्र अनंकित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी पूर्ण विवरण तयार गरी सम्बन्धित महाशाखामा सिफारिससाथ पठाउने,
 • राजपत्र अनंकित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सवालहरुको सम्बोधन सम्बन्धि कार्यको सचिवालयको रुपमा काम गर्ने,
 • राजपत्र अनंकित कर्मचारी समायोजनसंग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु गर्ने,
 • राजपत्र अनंकित कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाको कार्यविवरणमा परेका कार्यहरु आवश्यकता अनुसार गर्ने ।

मन्त्रालयका सुचनाहरु