/ बढुवा सुचना

सि.डि.इ., राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली ( बढुवा सुचना नं. ३०-२०७६/७७, निर्णय मिति:२०७६/९/२८ )

बढुवा शाखा २०७६ माघ १ गते बुधबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाका संभाव्य उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम नामावली २०७६ माघ १ गते बुधबार

थप बढुवा सुचना