हाईलाईट:
/ सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण

स्वत प्रकाशन २०७६ माघ

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७६ माघ १५ गते बुधबार ११:५०:२८ बजे

स्वत प्रकाशन २०७६ माघ

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्वत प्रकाशन २०७६ माघ २०७६ माघ १५ गते बुधबार

थप सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण