हाईलाईट:
/ ऐन

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४

मन्त्रालय २०७६ माघ २७ गते सोमबार २२:०३:५० बजे

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ २०७६ माघ २७ गते सोमबार

थप ऐन