हाईलाईट:
/ सेवाकालीन तालिम

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ फाल्गुण १९ गते सोमबार ११:३९:१६ बजे

सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा । २०७६ फाल्गुण १९ गते सोमबार

थप सेवाकालीन तालिम