हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९ जेठ ५ गते बिहीबार १३:३०:०७ बजे

स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ जेठ ५ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन