हाईलाईट:
/ प्रशासन पत्रिका

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५३, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३५, २०७९ असार)

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७९ असार २८ गते मंगलबार १४:११:४२ बजे

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५३, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३५, २०७९ असार)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५३, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३५, २०७९ असार) २०७९ असार २८ गते मंगलबार

थप प्रशासन पत्रिका