हाईलाईट:
/ तालिम मोड्‍युल

वित्तिय संघीयता तथा बित्तिय सुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९ भाद्र २६ गते आइतबार १५:१२:५८ बजे

वित्तिय संघीयता तथा बित्तिय सुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. वित्तिय संघीयता तथा बित्तिय सुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । २०७९ भाद्र २६ गते आइतबार

थप तालिम मोड्‍युल