हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

छात्रबृत्ति समितिको ३५३ औ बैठको निर्णय सम्बन्धी सूचना ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ भाद्र २६ गते आइतबार १६:०१:५२ बजे

छात्रबृत्ति समितिको ३५३  औ बैठको निर्णय सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. छात्रबृत्ति समितिको ३५३ औ बैठको निर्णय सम्बन्धी सूचना । २०७९ भाद्र २६ गते आइतबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति