/ परिपत्र/निर्देशन

सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानी तहहरु ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ मंसिर १० गते सोमबार १५:११:०० बजे

सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानी तहहरु ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानी तहहरु । २०७५ मंसिर १० गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन