हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

मासिक डोर र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५ माघ ९ गते बुधबार १२:३१:०० बजे

मासिक डोर र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. मासिक डोर र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) २०७५ माघ ९ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन