हाईलाईट:
/ श्रीमान सचिव सुरेश अधिकारीज्यूलाई मन्त्रालयमा स्वागत गरिदै