छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० नभएको
३. प्रदेश नं. १ संखुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० नभएको
४. प्रदेश नं. १ संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० नभएको
५. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मादी नगरपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० नभएको
६. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० नभएको
७. प्रदेश नं. १ संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० नभएको
८. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० नभएको
९. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० नभएको
१०. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सिलीचोङ गाउँपालिका, संखुवासभा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.23 seconds to render