साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२६
३. प्रदेश नं. १ संखुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. प्रदेश नं. १ संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २७ गते आइतबार २०७८-३-२८
५. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मादी नगरपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
६. प्रदेश नं. १ संखुवासभा चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. प्रदेश नं. १ संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २४ गते बिहीबार २०७८-३-२९
८. प्रदेश नं. १ संखुवासभा मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
९. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. प्रदेश नं. १ संखुवासभा सिलीचोङ गाउँपालिका, संखुवासभा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.19 seconds to render