साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ उदयपुर कटारी नगरपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. प्रदेश नं. १ उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. प्रदेश नं. १ उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. प्रदेश नं. १ उदयपुर वेलका नगरपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. प्रदेश नं. १ उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. १ उदयपुर ताप्ली गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
७. प्रदेश नं. १ उदयपुर रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. प्रदेश नं. १ उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.19 seconds to render