छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ उदयपुर कटारी नगरपालिका, उदयपुर २०७९/०८० नभएको
२. प्रदेश नं. १ उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर २०७९/०८० नभएको
३. प्रदेश नं. १ उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर २०७९/०८० नभएको
४. प्रदेश नं. १ उदयपुर वेलका नगरपालिका, उदयपुर २०७९/०८० नभएको
५. प्रदेश नं. १ उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपालिका, उदयपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६. प्रदेश नं. १ उदयपुर ताप्ली गाउँपालिका, उदयपुर २०७९/०८० नभएको
७. प्रदेश नं. १ उदयपुर रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर २०७९/०८० नभएको
८. प्रदेश नं. १ उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, उदयपुर २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.22 seconds to render