साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. प्रदेश नं. २ महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
३. प्रदेश नं. २ महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. प्रदेश नं. २ महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-३२
५. प्रदेश नं. २ महोत्तरी औरही नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. २ महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
७. प्रदेश नं. २ महोत्तरी बलवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-२१
८. प्रदेश नं. २ महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. प्रदेश नं. २ महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
१०. प्रदेश नं. २ महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. प्रदेश नं. २ महोत्तरी महोत्तरी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
१२. प्रदेश नं. २ महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
१३. प्रदेश नं. २ महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२३
१४. प्रदेश नं. २ महोत्तरी साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५. प्रदेश नं. २ महोत्तरी सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
Showing 1 to 15 of 15 entries | Takes 0.21 seconds to render