साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
२. प्रदेश नं. २ सर्लाही गोडैटा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
३. प्रदेश नं. २ सर्लाही मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
४. प्रदेश नं. २ सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
५. प्रदेश नं. २ सर्लाही बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. २ सर्लाही बलरा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. प्रदेश नं. २ सर्लाही बागमती नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
८. प्रदेश नं. २ सर्लाही हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. प्रदेश नं. २ सर्लाही हरिवन नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
१०. प्रदेश नं. २ सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
११. प्रदेश नं. २ सर्लाही कबिलासी नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२. प्रदेश नं. २ सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३. प्रदेश नं. २ सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
१४. प्रदेश नं. २ सर्लाही धनकौल गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार २२ गते मंगलबार २०७८-३-२८
१५. प्रदेश नं. २ सर्लाही ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
१६. प्रदेश नं. २ सर्लाही रामनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १७ गते बिहीबार २०७८-३-२८
१७. प्रदेश नं. २ सर्लाही विष्णु गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
१८. प्रदेश नं. २ सर्लाही बसबरीया गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १८ गते शुक्रबार २०७८-३-१८
१९. प्रदेश नं. २ सर्लाही कौडेना गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ नभएको
२०. प्रदेश नं. २ सर्लाही पर्सा गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
Showing 1 to 20 of 20 entries | Takes 0.22 seconds to render