साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश मकवानपुर हेटौंडा उप-महानगरपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
२. बागमती प्रदेश मकवानपुर थाहा नगरपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. बागमती प्रदेश मकवानपुर ईन्द्रसरोवर गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. बागमती प्रदेश मकवानपुर कैलाश गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
५. बागमती प्रदेश मकवानपुर बकैया गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
६. बागमती प्रदेश मकवानपुर बाग्मती गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. बागमती प्रदेश मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. बागमती प्रदेश मकवानपुर मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
९. बागमती प्रदेश मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. बागमती प्रदेश मकवानपुर राक्सिराङ्ग गाउँपालिका, मकवानपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.2 seconds to render