साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश मनाङ चामे गाउँपालिका, मनाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार २३ गते बुधबार २०७८-३-२५
२. गण्डकी प्रदेश मनाङ नार्पा भूमि गाउँपालिका, मनाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
३. गण्डकी प्रदेश मनाङ नासोँ गाउँपालिका, मनाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-०३-२३
४. गण्डकी प्रदेश मनाङ मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मनाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
Showing 1 to 4 of 4 entries | Takes 0.18 seconds to render