छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० नभएको
२. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमिनी नगरपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० नभएको
३. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० नभएको
४. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० नभएको
५. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० नभएको
६. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० नभएको
७. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० नभएको
८. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० नभएको
९. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वडिगाड गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० नभएको
१०. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वरेङ गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ५ गते आइतबार २०७९-३-५
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.23 seconds to render