साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमिनी नगरपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
८. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वडिगाड गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वरेङ गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ५ गते शनिबार २०७८-३-५
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.22 seconds to render