छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु २०७९/०८० नभएको
२. कर्णाली प्रदेश मुगु खत्याड गाउँपालिका, मुगु २०७९/०८० नभएको
३. कर्णाली प्रदेश मुगु मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका, मुगु २०७९/०८० नभएको
४. कर्णाली प्रदेश मुगु सोरु गाउँपालिका, मुगु २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 4 of 4 entries | Takes 0.22 seconds to render