साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. कर्णाली प्रदेश मुगु खत्याड गाउँपालिका, मुगु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१४
३. कर्णाली प्रदेश मुगु मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका, मुगु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
४. कर्णाली प्रदेश मुगु सोरु गाउँपालिका, मुगु २०७८/७९ भएको २०७८ असार २५ गते शुक्रबार २०७८-३-२९
Showing 1 to 4 of 4 entries | Takes 0.2 seconds to render