साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी शिखर नगरपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१६
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी आदर्श गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी के.आई.सिंह गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२९
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जोरायल गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण २१ गते बिहीबार २०७८-४-२१
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी सायल गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.2 seconds to render