छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुरा २०७९/०८० नभएको
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुरा २०७९/०८० नभएको
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा २०७९/०८० नभएको
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा २०७९/०८० नभएको
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० नभएको
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० नभएको
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० नभएको
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.23 seconds to render