साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३१ गते बिहीबार २०७८-३-३१
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.23 seconds to render