साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. उखु कृषक दर्ता गरी लगत प्रकाशन गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना । (पत्रमा उल्लेखित जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-४
 
२. वेबसाइटमा Digital Certificate राखिएको सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७७-६-४
 
३. सरुवा, काज लगायतका कार्य नहुने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-६-२
 
४. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-६-२
 
५. कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-६-२
 
६. समृद्धि परियोजनाबाट दिक्षीत प्रशिक्षार्थीहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (संलग्न सूची बमोजिमका नगरपालिका/गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-६-१
 
७. राय/प्रतिक्रिया/सुझाव सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-६-१
 
८. नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७७।०५।३० को निर्णयानुसार कामकाज / सरुवा / पदस्थापन गरिएका उपसचिवहरुको विवरण । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-६-१
 
९. राय/प्रतिक्रया/सुझाव सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-५-३१
 
१०. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री महानगरपालिका सबै, श्री उपमहानगरपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-५-३१
 
११. संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-५-३१
 
१२. दोस्रो विश्व विरामी सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-५-३१
 
१३. नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७७।०५।२८ को निर्णयानुसार कामकाज / सरुवा / पदस्थापन गरिएका उपसचिवहरुको विवरण । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-५-३०
 
१४. सातौ परिवार योजना दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-५-२९
 
१५. राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-५-२८
 
Showing 1 to 15 of 1141 records