छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१२६. प्रदेश नं. १ उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपालिका, उदयपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२७. प्रदेश नं. १ उदयपुर ताप्ली गाउँपालिका, उदयपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
१२८. प्रदेश नं. १ उदयपुर रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२९. प्रदेश नं. १ उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, उदयपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१३०. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१५
१३१. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा खिजीदेम्वा गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-८
१३२. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
१३३. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा चिशंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
१३४. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा मानेभञ्याङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१५
१३५. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा मोलुङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१३६. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२०
१३७. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 126 to 137 of 137 entries | Takes 0.28 seconds to render