साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश दोलखा जिरी नगरपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
२. बागमती प्रदेश दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. बागमती प्रदेश दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २३ गते मंगलबार २०७७-६-२४
४. बागमती प्रदेश दोलखा गौरीशङ्कर गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. बागमती प्रदेश दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. बागमती प्रदेश दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
७. बागमती प्रदेश दोलखा मेलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. बागमती प्रदेश दोलखा विगु गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१९
९. बागमती प्रदेश दोलखा शैलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.2 seconds to render