साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-९
२. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ थासाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ लोमन्थाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 5 of 5 entries | Takes 0.2 seconds to render