छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
२. गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १६ गते मंगलबार
३. गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
४. गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१८
५. गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
६. गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२१
७. गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
८. गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१३
९. गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १५ गते सोमबार २०७७-३-१५
१०. गण्डकी प्रदेश स्याङजा बिरुवा गाउँपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाउँपालिका, स्याङजा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार २०७७-३-१६
१२. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भानु नगरपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१३. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भिमाद नगरपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१४. गण्डकी प्रदेश तनहुँ व्यास नगरपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१५. गण्डकी प्रदेश तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२९
१६. गण्डकी प्रदेश तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
१७. गण्डकी प्रदेश तनहुँ ऋषिङ्ग गाउँपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१८. गण्डकी प्रदेश तनहुँ घिरिङ गाउँपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१९. गण्डकी प्रदेश तनहुँ देवघाट गाउँपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३०
२०. गण्डकी प्रदेश तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२१. गण्डकी प्रदेश तनहुँ बन्दिपुर गाउँपालिका, तनहुँ २०७७/७८ भएको २०७७ असार २४ गते बुधबार
२२. गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३१
२३. गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२४. गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२५. गण्डकी प्रदेश गोरखा आरूघाट गाउँपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३१
Showing 1 to 25 of 85 entries | Takes 0.34 seconds to render