हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१५
२. कर्णाली प्रदेश मुगु खत्याड गाउँपालिका, मुगु २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. कर्णाली प्रदेश मुगु मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका, मुगु २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
४. कर्णाली प्रदेश मुगु सोरु गाउँपालिका, मुगु २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. कर्णाली प्रदेश डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६. कर्णाली प्रदेश डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
७. कर्णाली प्रदेश डोल्पा काईके गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
८. कर्णाली प्रदेश डोल्पा छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०. कर्णाली प्रदेश डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१३
११. कर्णाली प्रदेश डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२. कर्णाली प्रदेश डोल्पा शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका, डोल्पा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१३. कर्णाली प्रदेश हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१४. कर्णाली प्रदेश हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१५. कर्णाली प्रदेश हुम्ला चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१६. कर्णाली प्रदेश हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२८
१७. कर्णाली प्रदेश हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१८. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सर्केगाड गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१९. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
२०. कर्णाली प्रदेश जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
२१. कर्णाली प्रदेश जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका, जुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२२. कर्णाली प्रदेश जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका, जुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२३. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका, जुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
२४. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तिला गाउँपालिका, जुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
२५. कर्णाली प्रदेश जुम्ला पातारासी गाउँपालिका, जुम्ला २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
Showing 1 to 25 of 79 entries | Takes 0.12 seconds to render