हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली धनगढी उप-महानगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गोदावरी नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-११ विस्तृतमा
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१६ विस्तृतमा
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली टिकापुर नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२० विस्तृतमा
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली भजनी नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली कैलारी गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१२ विस्तृतमा
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली चुरे गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जानकी गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जोशीपुर गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी शिखर नगरपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी आदर्श गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी के.आई.सिंह गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१८. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जोरायल गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
१९. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
२०. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
२१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी सायल गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
२३. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम कमलबजार नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२४. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२५. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मंगलसेन नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
Showing 1 to 25 of 88 entries | Takes 1.22 seconds to render