हाईलाईट:
/ मन्त्रालयका पुराना वेबसाइटहरू

मन्त्रालयका पुराना वेबसाइटहरू

अध्यावधिक मिति २०७८ माघ १८ गते मंगलबार

मन्त्रालयका पुराना वेबसाइटहरू (यी वेबसाइटहरू अद्यावधिक हुने छैनन् ।)

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय www.moga.gov.np

स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय www.mofald.gov.npमन्त्रालयका सुचनाहरु