हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) |

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ जेठ ६ गते सोमबार १७:०७:०० बजे

बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्ति कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) | २०७६ जेठ ६ गते सोमबार फाईल भेटिएन

थप बैदेशिक मनोनयन