/ बैदेशिक मनोनयन

बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (श्री सबै निकय) |

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ जेठ १३ गते सोमबार १५:०२:०० बजे

बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने पत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् | 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बैदेशिक अध्धयन छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा (श्री सबै निकय) | २०७६ जेठ १३ गते सोमबार

थप बैदेशिक मनोनयन