हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

छात्रवृत्ति समितिको ३२८ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय |

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७६ भाद्र ६ गते शुक्रबार १५:००:०० बजे

छात्रवृत्ति समितिको ३२८ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. छात्रवृत्ति समितिको ३२८ औ बैठकका प्रस्ताव र निर्णय | २०७६ भाद्र ६ गते शुक्रबार फाईल भेटिएन

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति