हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

JDS छात्रबृतिका लागि निवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ भाद्र ९ गते सोमबार १६:२८:०० बजे

JDS छात्रबृतिका लागि निवेदन आव्हान ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. JDS छात्रबृतिका लागि निवेदन आव्हान । २०७६ भाद्र ९ गते सोमबार

थप बैदेशिक मनोनयन