हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

JDS Exchange View Session सम्बन्धी सूचना ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ माघ १४ गते मंगलबार १६:२२:०० बजे

JDS Exchange View Session सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. JDS Exchange View Session सम्बन्धी सूचना । २०७६ माघ १४ गते मंगलबार

थप बैदेशिक मनोनयन