हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

JDS Promotion Webinars सम्बन्धी सूचना (संशोधित)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७ भाद्र १७ गते बुधबार १२:२२:५६ बजे

JDS Promotion Webinars सम्बन्धी सूचना (संशोधित)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. JDS Promotion Webinars सम्बन्धी सूचना (संशोधित) २०७७ भाद्र १७ गते बुधबार

थप बैदेशिक मनोनयन