/ बैदेशिक मनोनयन

JDS छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । (संशोधित)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७ भाद्र १७ गते बुधबार १२:२६:५७ बजे

JDS छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । (संशोधित)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. JDS छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । (संशोधित) २०७७ भाद्र १७ गते बुधबार

थप बैदेशिक मनोनयन