हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७ सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, बोधार्थ गाउँपालिका/नगरपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ कार्तिक ३ गते सोमबार १६:५७:०८ बजे

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७ सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, बोधार्थ गाउँपालिका/नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७ सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, बोधार्थ गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) २०७७ कार्तिक ३ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन