हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तह बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को जानकारी सम्बन्धमा ।

श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७८ बैशाख ५ गते आइतबार १४:१९:१४ बजे

स्थानीय तह बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को जानकारी सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तह बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को जानकारी सम्बन्धमा । २०७८ बैशाख ५ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन