हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि पठाइएको । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तह सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८ असार ३१ गते बिहीबार ११:३४:४५ बजे

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि पठाइएको ।  (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि पठाइएको । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तह सबै) २०७८ असार ३१ गते बिहीबार
२. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि पठाइएको । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तह सबै) २०७८ असार ३१ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन