हाईलाईट:
/ तालिम मोड्‍युल

नेपाली भाषा शुद्ध लेखन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८ कार्तिक १२ गते शुक्रबार १४:२४:२२ बजे

नेपाली भाषा शुद्ध लेखन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नेपाली भाषा शुद्ध लेखन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । २०७८ कार्तिक १२ गते शुक्रबार

थप तालिम मोड्‍युल