हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८ पौष २ गते शुक्रबार १५:४०:३३ बजे

उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७८ पौष २ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन