हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

पदस्थापन / कामकाज सम्बन्धी सूचना (शाखा अधिकृत BAT-35)।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८ चैत्र १ गते मंगलबार १९:२७:०० बजे

पदस्थापन / कामकाज सम्बन्धी सूचना (शाखा अधिकृत BAT-35)। 
पदस्थापना पत्र डाउनलोड गर्न https://mofaga.gov.np/officer-posting मा गएर  लोकसेवा आयोगको अनलाईन आवेदन प्रणालीमा अभिलेख भए बमोजिमका विवरणहरु प्रविष्ट गरेर प्रणालिमा लगईन गरी पत्र डाउनलोड Button मा Click गर्नहुन अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. पदस्थापन / कामकाज सम्बन्धी सूचना (शाखा अधिकृत BAT-35)। २०७८ चैत्र १ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार