/ परिपत्र/निर्देशन

भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९ जेठ २० गते शुक्रबार १४:५६:०७ बजे

भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) २०७९ जेठ २० गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन