हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

गाँउ / नगर सभा र कार्यपालिका बैठक संख्यामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ असार ८ गते बुधबार १६:०७:०० बजे

गाँउ / नगर सभा र कार्यपालिका बैठक संख्यामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. गाँउ / नगर सभा र कार्यपालिका बैठक संख्यामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) २०७९ असार ८ गते बुधबार

थप सूचना/समाचार