हाईलाईट:
/ सेवाकालीन तालिम

सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरी पठाईएको । (श्री नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ असार २३ गते बिहीबार २०:२३:२८ बजे

सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरी पठाईएको । (श्री नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरी पठाईएको । (श्री नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) २०७९ असार २३ गते बिहीबार

थप सेवाकालीन तालिम